top of page

Chongqing University

Joined ICAM in 2022

About

The physics college in Chongqing University (CQU) has two provincial key laboratories (One for experiment and the other for theory) and a center of quantum Materials and Devices in CQU. The theoretical key laboratory is supported by the NSFC Project of “Southwest Center for Theoretical Physics”. There are four main research directions in CQU, which are: 1) Theoretical physics (Particle, Astronomy, Cosmology). 2) Material Physics (Nano-technology, Energy and thermoelectric etc.) 3) Soft Matter Physics (intelligent soft matter, Microfluidic and nanofluidic chips). 4) Condensed matter Physics (Strongly correlation, Quantum Optics, Magnetism and First Principle calculation). Apart from the current campus in ChongQing, we are current preparing to build a lab in Liyang, Jiangsu province which aims to the industrialization of the research.

Branch Members

Senior Scientists

 • Xing-Gang Wu

 • Zi-Xiang Hu

 • Liang Fang

 • Lei Guo

 • Li-Yu Liu

 • Xu Lu

 • Shu-Xia Wang

 • Zi-Ren Wang

 • Xue-Feng Zhang

 • Si-Xue Qin

 • Yi Xi

 • Peng Xiao

 • De-Zhuan Han

 • Xin Li

 • Jin Li

 • Yang Sun

 • Xiao-Yuan Zhou

 • Shi-Jian Chen

 • Rui Wang

 • Yu-Yu Zhang

 • Si-Bo Zheng

 • Ye-Hao Deng

 • Cheng-Guo Hu

 • Heng-Yu Guo

 • Li-Gong Bian

 • Xiao-Hong Yang

 • Min-Quan He

 • Ying-Zhou Huang

 • Ai-Feng Wang

 • Yi-Sheng Chai

 

Post Docs

 • Xu-Chang Zheng

 • Tao Wang

 • Si-Bo Wang

 • Shu-Xuan Ying

 • Qiao Jiang

 • Jian-Jun Dong

 • Da-Shuai Ma

 • Zi-Jiang Xiong

 • Yu-Hua Yao

 • Hong-Hui Wang

 • Hao Yu

 • Xi-Jie Zhan

 • Zheng Ning

 • Jun-Jie Zeng

 • Xu-Feng Ling

 • Pian-Pian Qin

 • Xing-Chen Sheng

 • Na Su

 • Hong-Hui Wang

 • Min Zhang

 • Zi-Zhen Zhou

Chongqing_University_Logo.png
bottom of page