top of page

Hangzhou Workshop on Quantum Matter (8855)

2022

Location

Hangzhou Normal University, Hangzhou, China​

Primary Organizer

Zhuan Xu

bottom of page