top of page

Shanghai Jiao Tong University

Joined ICAM in 2019

About

The ICAM-related research at Tsung-Dao Lee Institute and Shanghai Jiao Tong University covers many areas of complex quantum many-body systems, including strongly correlated materials or cold atom systems, and their entanglement and quantum phase transitions. Other topics of interest include quantum magnetism, quantum many-body dynamics, machine learning algorithms, quantum Monte Carlo algorithms, and scanning tunneling microscopy.

 

For more information, please see http://tdli.sjtu.edu.cn/EN/ and https://www.physics.sjtu.edu.cn/en/

Branch Members

Senior Scientists

 • Zi Cai

 • Guorui Chen

 • Peng Chen

 • Dandan Guan

 • Jinfeng Jia

 • Ma Jie

 • Yoshitomo Kamiya

 • Wei Ku

 • Yaoyi Li

 • Canhua Liu

 • Weidong Luo

 • Dong Qian

 • Mingpu Qin

 • Zhiwen Shi

 • Shiyong Wang

 • Jianda Wu

 • Chi Ming Yim

 • Wentao Zhang

 • Hao Zheng

 • Ruidan Zhong

 

Post Docs

 • Anthony Charles Hegg

 • Wei Wang

 • Yi Yang

 • Zhen Zhu

 • Haiyuan Zou

SJTU.png
Screen Shot 2021-07-11 at 4.42.17 PM.png
bottom of page